Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 12 maart 2024

19:00
Locatie

Raadzaal - VDL-99-V.121

Voorzitter
Arie Bongaards
Toelichting

Commissie Ruimte

Agendapunten

 1. 1.

  Opening door de voorzitter en mondelinge mededelingen van de voorzitter en leden van de raadscommissie Ruimte.

 2. 2.
  Mededelingen portefeuillehouder(s)
 3. 3.

  De agenda wordt ter vaststelling voorgelegd.

 4. 4.

  Voor deze hoorzittingen heeft de Raad degene uitgenodigd waarvan hij een schriftelijke ingediende zienswijze heeft ontvangen. De genodigden hebben tijdens deze bijeenkomst de mogelijkheid om, indien gewenst, aan de raad een mondelinge of schriftelijke toelichting te geven op hun schriftelijk ingediende zienswijzen. De eerder ingediende zienswijzen mogen bij deze gelegenheid echter niet uitgebreid worden en er kunnen geen nieuwe zienswijzen ingediend worden.
  Er zal geen inhoudelijke behandeling van de ontwerpbestemmingsplannen plaatsvinden in deze commissievergadering.

 5. 4.1.

  Er hebben 7 indieners aangegeven gebruik te willen maken van de hoorzitting, te weten:

  • KP Holland, dhr vd Knaap
  • dhr Duijvestijn
  • VDL Fleurs, dhr vd Lugt
  • dhr Van Vliet
  • Glastuinbouw Nederland, Dominique vd Hoeven
  • dhr Barendse
  • dhr vd Ende
 6. 4.2.

  Er hebben 3 indieners aangegeven gebruik te willen maken van de hoorzitting, te weten:

  • P. vd Burgh
  • dhr van der Ven
   - Bruin van der Kruk, Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Prot. gem. te Monster
 7. 4.3.

  De heer Renes heeft zich aangemeld om de ingediende zienswijze toe te lichten.

 8. 5.

  Er is gelegenheid tot het benutten van het spreekrecht m.b.t. vastgestelde vermelde agendapunten

 9. 6.

 10. 7.

  De actie- en toezeggingenlijst wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.
   
  De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden, maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

 11. 8.

 12. 9.

  Hierbij ontvangt u de totaallijst van de openstaande ingekomen stukken onder behandeladvies 3 (Ter afdoening in handen stellen van het college met plaatsing reactie op Lijst Uitgaande Stukken)
  Zodra de beantwoording op deze lijst staat kan deze voor de volgende commissievergadering geagendeerd worden.

 13. 10.

  Naar aanleiding van de Lijst in- en uitgaande stukken van de Raad van 28 februari zijn de volgende agenderingsverzoeken ontvangen:

 14. 10.1.

  MOTIVATIE: De fractie CDA wil weten:

  • de fractie wil zich ervan overtuigen dat alles eraan is gedaan om de kansen op een tweede ontsluiting te onderzoeken; inclusief de aangedragen optie voor een ontsluiting met eenrichtingsverkeer;
  • tijdens de commissievergaderingen haalde wethouder Varekamp de kou uit de lucht over het onderwerp verkeersveiligheid met toezeggingen over snelheidsremmende maatregelen en een gedegen afscherming van de speeltuin bij de enige entree van de wijk zodat kinderen niet eenvoudig in de verkeersstroom terechtkomen met alle gevaren van dien; nu er nog altijd niets waarneembaar is van maatregelen leeft bij de fractie van CDA Westland de vraag of we de toezeggingen van de wethouder te hoog hebben ingeschat.
   Wethouder Ferwerda is bij dit agendapunt uitgenodigd
 15. 10.2.

  MOTIVATIE: De fractie Westland Verstandig wil weten:
  Zijn de eigenaren zelf al geïnformeerd over het voornemen van het College en waarom alleen deze adressen en niet breder bekeken in Westland welke percelen daarvoor ook in aanmerking komen?
   
  Wethouder Van der Stee is uitgenodigd om bij dit punt aanwezig te zijn.

 16. 11.

 17. 13.

  De deadline voor het indienen van vragen voor de raadscommissie Ruimte is maandag 11 maart om 12.00 uur.

 18. 13.1.

  Wethouder Ferwerda is bij dit agendapunt uitgenodigd.

 19. 13.2.

 20. 13.3.

 21. 13.4.

 22. 14.

  Sluiting door de voorzitter.