Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie EFO

woensdag 3 maart 2021

19:00 - 23:00

Locatie:
Raadzaal VDL-99-V.121
Voorzitter:
Mark, C. van der
Toelichting:

De agenda en stukken zijn nog niet beschikbaar.

Agendapunten

Motivering fractie GBW:
De begroting voor 2021-2024 is ‘sluitend’ gemaakt door forse uitnamen uit reserves en door het nemen van royale voorschotten op de effecten van uiteenlopende maatregelen. Uw college legt daarmee een zware hypotheek op de volgende bestuursperiode. De portefeuillehouder heeft evenwel onlangs uitgesproken dat hij verwacht dat de begroting voor 2022 ‘beleidsarm’ zal zijn. Maar, uw college kan toch niet voorbij gaan aan het verzoek van de provincie om binnen de begroting voor 2022 concreet invulling te geven aan de taakstellingen en ombuigingen? Kunnen wij bij de Voorjaarsnota daarvoor voorstellen tegemoet zien? En, wat gebeurt er met onderzoeksrapporten, zoals bijvoorbeeld ‘Begrotingsscan Gemeente Westland’?

Motivering fractie GBW:
De gemeenteraad van Westland heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel ‘Naar een flexibele energie-infrastuctuur in Westland’ (08.07.2021). Met dit besluit worden belangrijke uitgangspunten voor onder andere de Westlandse Warmtevisie vastgelegd. Wij willen de wethouder vragen waarom in het Jaarplan Energie 2021 evenwel geen aandacht is besteed aan het raadsbesluit. Tevens willen bevestiging vragen dat in de Westlandse Warmtevisie niettemin de uitgangspunten van het raadsbesluit ‘Naar een flexibele energie-infrastructuur in Westland’ de rode draad zullen vormen?

Motivering fractie WV:
Hoe staat het verder met de warmtevoorziening bij de gasloze nieuwbouwwijken die we aan het bouwen zijn?
Dijckerwaal en Rijnvaart worden nu nog steeds met gas verwarmd ondanks dat het gasloze wijken zijn. Wanneer komt daar een einde aan?

Motivering fractie WV:
Wanneer komt het plan van aanpak inzake de rechtmatigheidsverantwoording en wordt de handreiking van de VNG daarbij als uitgangspunt genomen?
Voor de commissie zal onze fractie nog verdere vragen formuleren.
Welke waarborgen heeft de Raad dat de raadsaccountant ook de accountant van de Raad blijft en niet weer geleidelijk aan het instrument van het College gaat worden?
Met de reactie van het College sluiten we niet aan bij de managementletter waarin een aantal zaken toch aan de orde gesteld worden, zoals:
pagina 15 “een aantal van onze vragen nog uitstaan bij Westland”
en: “Er vindt geen controle plaats van de beschikking door een tweede medewerker van Westland” en
“We constateren dat Westland een werkomschrijving van het proces heeft opgesteld, echter zonder controleplan” en
“Bij Westland staan onze vragen nog open over de aansluiting tussen financiële administratie en sub-administratie”.
Ook maakt de accountant heel veel opmerkingen waar het College helemaal niet op reageert. Heeft het College de managementbrief niet goed gelezen of vindt men het niet de moeite waard om te reageren?

Motivering fractie WV:Wat gaat het College doen met dit soort brieven en geeft dit aanleiding om eventueel genomen besluiten te heroverwegen?

Motivering fractie WV:
Wanneer gaat het gesprek plaatsvinden en kunnen we een datumvoorstel doen?

Motivering fractie WV:
Bijgaand een kopie van onder meer een raadsinformatiebrief waarin toch duidelijk blijkt dat sprake is van een revolverende bijdrage aan de aardwarmteprojecten. Zie de slotalinea. Er zijn meer bevestigingen daarvan. Duidelijk is destijds de afspraak gemaakt dat de bijdrage van € 250.000,-- revolverend zou zijn.

Fractie WV verzoekt de wethouder een en ander goed na te kijken en wellicht alsnog een aanvullend memo aan ons toe te zenden.

Aan de commissiegriffier het verzoek deze kwestie te agenderen in EFO.