Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie MO

maandag 1 maart 2021

19:00 - 23:00

Locatie:
Digitaal via Starleaf
Voorzitter:
Staalduinen, C.Y.
Toelichting:

In verband met het coronavirus zal deze raadscommissievergadering digitaal via Starleaf plaatsvinden.

De vergadering kan gevolgd worden via Gemeente Westland TV (Caiway, kanaal 68) of via de website (https://channel.royalcast.com/westland/#!/upcoming).

Uitzending

Agendapunten

De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

Motivatie fractie WV:
Het College biedt aan om in bespreking te gaan over de gevolgen van de uitvoering van de motie. De vraag is of de motie wel zo bedoeld is als het College nu aangeeft.

Motivatie fractie WV:
Is de motie nu volgens het College helemaal uitgevoerd?
Wanneer komt het uitvoeringsplan sociaal beleidskader?
Welke concrete resultaten zijn er geboekt?
Andere gemeenten geven een veel ruimere uitleg aan het Manifest waardig ouder worden. Waarom doet Westland dat niet?

Motivatie fractie WV:
Wat betekent nu het standpunt van de Provincie voor Westland?
Het College geeft aan dat de Westland-alinea’s haar verrast hebben. Hier zou toch direct op gereageerd moeten worden. Wat onderneemt het College over de Hak en wat betekent de opmerking over Westland, Monster-Noord en het Watergat voor Westland?

Motivatie fractie WV:
Staat deze klacht van de briefschrijver op zichzelf of zijn er meer klachten over leerlingenvervoer?

Motivatie fracties GBW, WV, D66, GroenLinks en PvdA :
Wij willen allereerst graag weten hoe het kan dat het realiseren van verpleeghuisbedden zo enorm lang moet duren. (Ook de fractie van CU/SGP heeft hier reeds art 42 vragen over gesteld eind jan).
Wat ziet de wethouder voor mogelijkheden om dit proces te versnellen? Wat kan de wethouder en de gemeente hier zelf in doen?
Welke plannen heeft de wethouder om het tekort tot die tijd op te vangen? Waar kunnen onze hulpbehoevende Westlanders tot die tijd terecht?

Motivatie fractie GBW:
Bij de opheffing van het stadsgewest Haaglanden hebben regiogemeenten in 2015 besloten een 'Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden' op te richten. Bij de gemeente Westland bestond destijds geen politiek draagvlak om hieraan formeel deel te nemen. Westland heeft daarom tot dusverre haar deelname aan de Bestuurlijke Tafel beperkt tot het leveren van ambtelijke capaciteit. Tot nu toe hebben wij geen signalen van uw college ontvangen dat deze ‘beperkte’ deelname Westlandse belangen zou schaden. En toch – zo blijkt uit de beantwoording van onze vragen – heeft uw college nu heeft besloten tot een volwaardige deelname aan de Bestuurlijke Tafel Wonen. Hoewel wij daar nadrukkelijk om hebben gevraagd, verzuimt het college deze beslissing te motiveren.
Wij willen daarom de wethouder nu vragen kort en bondig te vertellen wat de aanleiding is om hiertoe te besluiten. Wat is het directe Westlands belang van deze volwaardige deelname? Is dat niet voldoende gediend met de ‘beperkte’ deelname?
Wij vragen de wethouder nadrukkelijk óók in te gaan op het feit dat de Bestuurlijke Tafel Wonen een allesbehalve democratisch gekozen gezelschap is, dat ook nog eens volledig in beslotenheid opereert terwijl het college in zijn Westlands Akkoord toch een bestuurscultuur voorstaat waarbij het gaat om openheid en transparantie. Waarom dan toch een besluit tot volwaardig deelname? Is dat niet in conflict met de open bestuurscultuur die u predikt?

Motivatie fractie GBW:
Voor deze vergadering zouden wij graag van de wethouder de overzichten ontvangen van de knelpunten in Westland.
Er is al veel gezegd en bevraagd over de situatie in Wateringen. Toch lijkt dit nog steeds niet opgelost. Hoe staat het met de nieuw beloofde school in Wateringen?
Hoe kan het zijn dat er nu ‘ineens’ een tekort aan lokalen dreigt in Naaldwijk?
Zijn het dan toch kinderen uit omliggende gemeenten die (nog steeds?) de westlandse basisscholen bezoeken?
Aan de hand van beschikbare woningen kan toch een inschatting gemaakt worden van de hoeveelheid (toekomstige)leerplichtige leerlingen?
Graag worden wij bijgepraat door de wethouder. Wij zijn vooral benieuwd naar de oplossingen voor dit dreigende tekort.